Back To Top

Webinar leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw: wat durf je als corporatie los te laten?

Professor Fredo Schotanus, bijzonder hoogleraar Publieke Inkoop Universiteit Utrecht ging woensdagmiddag 11 november in op de kansen en stimuli voor vraagbundeling en inkoopsamenwerking tussen publieke opdrachtgevers én de huidige uiteenlopende verschijningsvormen van De Renovatieversneller.

Dit webinar is georganiseerd door Aedes en de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw (TU Delft). Als voordelen van een inkoopsamenwerking werden benoemd en toegelicht: schaalvoordeel (een lagere prijs), procesvoordeel (minder dubbeling van uren) en kennisvoordeel (delen van kennis, ervaringen en documenten). Er zijn veel verschillende vormen van samenwerking die allemaal succesvol kunnen zijn waarbij een aantal uitgangspunten en keuzes besproken werden. Belangrijk daarbij is de vraag: Wat durf je als corporatie los te laten? Aan het woord kwam verder De Utrechtse Renovatieversneller die de deelnemers aan het Webinar meenam in haar ervaringen. Zowel bij de corporaties als bij de bouwers is een top down- én een bottum up-benadering van belang en rugdekking vanuit bestuurders is cruciaal.

Margriet Drijver, boegbeeld van De Renovatieversneller, concludeert dat gesprekken als deze effectiever zijn als ze los van transacties worden gevoerd. Ze sloot het webinar met een verzoek om aandacht voor de meerjarige doorkijk en het differentiëren in wijkaanpak waarbij de markt vraagt om continuïteit en voorspelbaarheid én de oproep aan partijen in de keten om zich bij vernieuwing niet alleen te richten op de opdrachtgever, maar ook in de eigen achterwaartse keten te werken aan verbeteringen. Daar is volgens Drijver net zo goed een wereld te winnen. Haar stelling is dat wie dit goed voor elkaar heeft uiteindelijk een betere propositie heeft.