Back To Top

Subsidieregeling De Renovatieversneller opent 13 juli

Nederlandse woonwijken moeten sneller, efficiënter en betaalbaar verduurzamen. Daarom opent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) de subsidieregeling De Renovatieversneller.

Deze regeling is voor beproefde projecten waarin corporaties of andere woningeigenaren samen met een of meerdere aanbieder(s) meerjarig, op grote schaal én met een gestandaardiseerde aanpak renovaties uitvoeren en is onderdeel van het programma De Renovatieversneller. Vanaf 13 juli is het aanvraagformulier beschikbaar en kunt u uw aanvraag voor de regeling De Renovatieversneller indienen. In totaal is € 100 miljoen beschikbaar, verdeeld over vier jaar.

Twintig miljoen in 2020

De ingediende aanvragen concurreren met elkaar op criteria als het aantal woningen in het renovatieproject, de verwachte kostenverlaging, de mate van vernieuwing en de mogelijkheden om de aanpak te herhalen in de regionale en landelijke woningvoorraad. De aanvragen die als beste uit de competitie komen, kunnen gebruik maken van de regeling. In 2020 is er 20 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen naar verwachting drie- tot vierduizend woningen gebundeld en gestandaardiseerd worden gerenoveerd. Over de totale looptijd van de regeling levert dit naar verwachting circa vijftien- tot twintigduizend duurzaam gerenoveerde huurwoningen op.

Opschaling en kostenreductie

De Renovatieversneller maakt innovatieve renovatieprojecten mogelijk, dit resulteert in versnelling in de opschaling en kostenreductie door vraagbundeling, industrialisering, standaardisering en ketensamenwerking. Die versnelling en kostenreductie moeten ervoor zorgen dat voor 2030 jaarlijks zo’n 200.000 woningen gerenoveerd en verduurzaamd kunnen worden.

Voorwaarden

Samenwerkingsverbanden van woningeigenaren zoals corporaties, particuliere verhuurders, VvE’s en individuele woningeigenaren kunnen een voorstel indienen voor een renovatieproject van ten minste 150 woningen gebouwd voor 1995. Per woning varieert de bijdrage van € 2.000,- tot € 7.000,- en is afhankelijk van het type woning, het pakket energiebesparende maatregelen en de warmtevraag na renovatie. De werkzaamheden moeten binnen drie jaar zijn afgerond. De aanvragen voor 2020 kunnen tot en met 2 november worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).