Back To Top

Heb je vragen over De Renovatieversneller? De meest gestelde vind je hieronder. Staat je vraag er niet bij, stel hem dan gerust via: vragen@derenovatieversneller.nl.

Voor vragen over de subsidieregeling van De Renovatieversneller verwijzen we je graag naar de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Veelgestelde vragen

De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteuningsprogramma bestaande uit subsidie, kennis en begeleiding. Het landelijk ondersteuningsprogramma biedt een stimulerende leeromgeving waarin vragers  en aanbieders samenwerken aan:
1. Standaardiseren en bundelen van vraag
2. Optimaliseren van de keten door creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, industrialisatie en integrale kostenreductie.
3. Adoptie en opschaling van innovaties (product en proces) door open leeromgeving en experimenteerruimte te bieden.

De Renovatieversneller wil kostenreductie realiseren over de hele renovatieketen. Daarvoor ziet zij mogelijkheden door het stimuleren van standaardmaatregelenpakketten in renovatieprojecten waarbinnen vraagbundeling, standaardisatie, ketensamenwerking en industrialisatie plaatsvindt.

De Renovatieversneller heeft tot doel:

 • opschaling en creëren van een meer continue vraag naar integrale energierenovaties naar aardgasvrij of aardgasvrij-ready, doordat grote verhuurders overgaan op vraagbundeling en gezamenlijke inkoop;
 • toepassing van vernieuwende methodieken van samenwerking en contracteren, gebaseerd op functionele eisen en lopend over de gehele levensduur van de woning met geborgde (energie)prestaties;
 • een brede marktintroductie van gestandaardiseerde standaardmaatregelenpakketten die de experiment- en demonstratiefase reeds doorlopen hebben;
 • kostenreductie door standaardisatie van innovatieve renovatie-aanpakken, efficiëntere ketensamenwerking en industrialisatie van het productieproces.

De Renovatieversneller richt zich in eerste instantie op de grotere verhuurders zoals woningcorporaties om over te gaan tot gezamenlijke inkoop van energierenovaties en toeleverende, bouw- en installatiebedrijven tot meer ketensamenwerking

Deelnemende partijen committeren zich aan de uitgangspunten van De Renovatieversneller, welke als voorwaarden gelden voor activiteiten in het kader van het landelijke ondersteuningsprogramma:

 • Partijen onderschrijven de doelstellingen van De Renovatieversneller
  1. Streven naar opschaling en integrale kostenreductie (TCO) van technisch gegarandeerde renovatie van corporatiewoningen naar aardgasvrij(-ready) of CO2-neutraal;
  2. Bijdragen aan parallelle opschaling en kostenreductie van verduurzaming in de wijk (met name particuliere woningeigenaren en VVE’s).
 • Open houding om innovatieve oplossingen een kans te bieden.
 • Bereidheid tot transparantie (delen van informatie en geleerde lessen, uiteraard met uitzondering van concurrentiegevoelige informatie).
 • Samen met andere sociale verhuurders komen tot vraagbundeling.
 • Eenduidige en met bepaald abstractieniveau van vraagspecificaties.
 • Er wordt voor De Renovatieversneller een kennis- en leerprogramma ingericht voor een aanbod en uitwisseling van kennis, over thema’s als betaalbaarheid, schaalvergroting, kansen en belemmeringen en bewonerstevredenheid.
 • Website met praktische informatie en diverse informatiebijeenkomsten en workshops.

Contracteren laten we aan de markt over en is vaak een integraal onderdeel van de bundelingsaanpak. Indien daar behoefte aan is, kan De Renovatieversneller hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld met advies van deskundige adviseurs en procesbegeleiders.

 • Bundeling van vraag levert kostenbesparing op.
 • Ontzorging door begeleiding van het deskundige Ondersteuningsteam.
 • Laagdrempelig opdoen van kennis en ervaring.
 • Toegang tot een netwerk van gelijkgestemden die de mogelijkheid biedt mee te doen in een collectief proces, waardoor versnelde verduurzaming makkelijker wordt.
 • Ontzorging door gesubsidieerde begeleiding van het onafhankelijke en deskundige Ondersteuningsteam voor verdere aanscherping van het aanbod.
 • Toegang tot kennis en ervaring van andere leerzame collega-initiatieven.
 • Gestandaardiseerde uitvragen door corporaties.
 • Meerjarig perspectief: spreiding in tijd van gebundeld en gecontracteerd volume. Daardoor weet je hoeveel woningen je de komende jaren kunt doen en kun je dit verdelen. Dat biedt continuïteit en zekerheid.
 • Toolkit met eenduidige toepasbare standaardinstrumenten (bijv. voor integrale kostenberekening), model prestatiecontracten, stappenplan om huurders mee te nemen.
 • Gesubsidieerde ondersteuning en advies van onafhankelijke experts vanuit diverse invalshoeken. Hierdoor is verdere aanscherping van de aangedragen bundelingsaanpakken mogelijk;
 • Subsidie voor de meest succesvolle aanpakken;
 • Kennisdeling over leerzame initiatieven & verbinding met collega’s.

De extra kosten zitten vooral in de voorbereiding om tot een start van de vraagbundeling te komen. Het gezamenlijk inkopen van verduurzaming is een nieuw fenomeen en dat kost tijd om op te zetten en voor te bereiden.

Alle geïnteresseerde woningeigenaren zoals corporaties en aanbieders zoals installateurs kunnen aan De Renovatieversneller deelnemen, wanneer zij bereid zijn zich te committeren aan de uitgangspunten zoals beschreven in vraag 2.

 • Woonlastenneutraliteit: niet meer betalen dan nu. De huur- en energielasten gaan gezamenlijk niet omhoog;
 • Maximale ontzorging voor huurders. Er is vooraf duidelijkheid over hoe ingrepen betaal worden, wanneer de ingreep plaats vindt en hoe dat wordt georganiseerd;
 • Waar mogelijk ook verbetering van comfort en woongenot.

Voor de subsidieregeling is € 100 miljoen beschikbaar. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor begeleiding en het opdoen en delen van kennis. Ook zijn verschillende andere subsidieregelingen mogelijk. Denk hierbij aan DEI+ en/of MOOI regeling. Voor marktintroductie zijn de regelingen ISDE en MIA 2020 relevant.

Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland AEDES, Techniek Nederland en Bouwend Nederland, en BZK. Daarnaast wordt samengewerkt met de andere initiatiefnemers vanuit het Klimaatakkoord zoals OnderhoudNL en de Woonbond evenals verschillende kennis- en netwerkpartners (Stroomversnelling, De Bouwcampus en Uptempo!).

De subsidieregeling van 2020 is gesloten. Op dit moment wordt gewerkt aan een aangepaste regeling en wordt de governance van het programma onder de loep genomen. Het landelijk ondersteuningsprogramma heeft een looptijd van zes jaar tot 2026.

Voor het programma De Renovatieversneller is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten op 30 januari 2020 tussen ministerie van BZK, RVO, Aedes, Bouwend Nederland en TechniekNL. Daarnaast wordt samengewerkt met de andere initiatiefnemers vanuit het Klimaatakkoord zoals OnderhoudNL en de Woonbond evenals verschillende kennis- en netwerkpartners.

Mail ons via vragen@derenovatieversneller.nl!

Het programma De Renovatieversneller bevat een kennis- en leerprogramma. Daar werken we samen en delen we kennis met geïnteresseerde partijen (zowel vraag- als aanbodzijde bij renovaties). Ook etaleren we vernieuwende renovatie in de Conceptenetalage. We adviseren je voor nu om de website van De Renovatieversneller hierover goed in de gaten te houden en je in te schrijven voor de nieuwsbrief,  zodat wij je actief blijven informeren over ontwikkelingen op dit vlak.

Partijen kunnen elkaar op diverse manieren vinden. Via het eigen netwerk, tijdens (toekomstige) bijeenkomsten georganiseerd vanuit De Renovatieversneller (o.a. Regioronde-bijeenkomsten) en bij het team van De Renovatieversneller die partijen aan elkaar voorstelt. Ook werkt het programma aan instrumenten om partijen actief met elkaar in verbinding te stellen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van online tooling t.b.v. matchmaking.

De stikstof wet- en regelgeving wordt meegenomen in het kennis- en leerprogramma (ervaringen en kennis hiermee op doen/kennis ontwikkelen/ter beschikking stellen).

Als onderdeel van het kennis- en leerprogramma inventariseren we met welke wettelijke aspecten men te maken krijgt die mogelijkheden of beperkingen opleveren. Onderdeel daarvan is ook de relatie met bijvoorbeeld de flora- en faunawetgeving.

Specifieke ondersteuning maken onderdeel uit van het ondersteuningsaanbod vanuit het Ondersteuningsteam Renovatieversneller. Dit zijn bijvoorbeeld gesprekken met andere  partijen. Het hangt daarbij wel af van het type vraag/gespreksonderwerp en of onze experts daar een rol in kunnen spelen of niet. Dit bekijken we per situatie.

De Renovatieversneller is een van de afspraken binnen de Startmotor. De Startmotor is een onderdeel van het Klimaatakkoord dat tot doel heeft tot en met 2022 minimaal 100.000 huurwoningen versneld van het aardgas af te sluiten en aan te sluiten op warmtenetten. Binnen de Startmotor valt ook de subsidie Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). De SAH stimuleert verhuurders hun woningen te verduurzamen door ze aan te sluiten op een warmtenet.