Back To Top

Voor vragen over de subsidieregeling van De Renovatieversneller verwijzen we je graag naar de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Veelgestelde vragen

De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteuningsprogramma bestaande uit begeleiding, kennis en subsidie. Het landelijk ondersteuningsprogramma biedt een stimulerende leeromgeving biedt waarin corporaties en aanbieders samenwerken aan:
1. Standaardiseren en bundelen van vraag
2. Optimaliseren van de keten door creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, industrialisatie en integrale kostenreductie.
3. Adoptie en opschaling van innovaties (product en proces) door open leeromgeving en experimenteerruimte te bieden.

Met de Renovatieversneller wordt beoogd kostenreductie te realiseren over de hele renovatieketen door een eerste brede marktintroductie van standaardmaatregelenpakketten te stimuleren in renovatieprojecten waarbinnen vraagbundeling, standaardisatie, ketensamenwerking en industrialisatie plaatsvindt.

De doelen van het programma van De Renovatieversneller zijn als volgt samen te vatten:

 • opschaling en creëren van een meer continue vraag naar integrale energierenovaties naar aardgasvrij of aardgasvrij-ready doordat grote verhuurders overgaan op vraagbundeling en gezamenlijke inkoop;
 • toepassing van vernieuwende methodieken van samenwerking en contractering gebaseerd op functionele eisen en lopend over de gehele levensduur van de woning met geborgde (energie)prestaties;
 • een brede marktintroductie van gestandaardiseerde standaardmaatregelenpakketten die de experiment- en demonstratiefase reeds doorlopen hebben;
 • kostenreductie door standaardisatie van innovatieve renovatie-aanpakken, efficiëntere ketensamenwerking en industrialisatie van het productieproces.

De Renovatieversneller richt zich in eerste instantie op de grotere verhuurders zoals woningcorporaties om over te gaan tot gezamenlijke inkoop van energierenovaties en toeleverende, bouw- en installatiebedrijven tot meer ketensamenwerking.

Deelnemende partijen committeren zich aan de uitgangspunten van de Renovatieversneller, welke als voorwaarden gelden voor activiteiten in het kader van het landelijk ondersteuningsprogramma RV:

 • Partijen onderschrijven de doelstellingen van de Renovatieversneller
  1. Streven naar opschaling en integrale kostenreductie (TCO) van technisch gegarandeerde renovatie van corporatiewoningen naar aardgasvrij(-ready) of CO2-neutraal
  2. Bijdragen aan parallelle opschaling en kostenreductie van verduurzaming in de wijk (met name particuliere woningeigenaren en VVE’s)
 • Open houding om innovatieve oplossingen een kans te bieden
 • Bereidheid tot transparantie (delen van informatie en geleerde lessen, uiteraard met uitzondering van concurrentiegevoelige informatie)
 • Samen met andere sociale verhuurders komen tot vraagbundeling
 • Eenduidige en met bepaald abstractieniveau van vraagspecificaties
 • Er wordt voor De Renovatieversneller een kennis- en leerprogramma ingericht voor een aanbod van, en uitwisseling van kennis, over thema’s als betaalbaarheid, schaalvergroting, kansen en belemmeringen, en bewonerstevredenheid.
 • Website met praktische informatie en diverse informatiebijeenkomsten en workshops.

Dit aspect wordt aan de markt gelaten en zullen vaak integraal onderdeel zijn van de bundelingsaanpak. De Renovatieversneller kan naar behoefte hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld met advies van deskundige adviseurs en procesbegeleiders.

 • Bijdragen aan betaalbaarheid voor bewoners
 • Versnelde verduurzaming wordt makkelijker; je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden maar je kunt meedoen in een collectief proces.
 • Breder aanbod van nieuwe innovatieve aanpakken met lagere integrale kosten.
 • Kortere doorlooptijd
 • Hogere klanttevredenheid over verduurzamingsaanpakken
 • Gestandaardiseerde uitvraag door corporaties
 • Spreiding in tijd van gebundeld en gecontracteerd volume
 • Toolkit met eenduidige toepasbare standaard instrumenten (integrale kostenberekening, model prestatiecontracten, stappenplan om huurders mee te nemen
 • Gesubsidieerde ondersteuning en advies van onafhankelijke experts vanuit diverse invalshoeken voor verdere aanscherping van de aangedragen bundelingsaanpakken
 • Subsidie voor de meest succesvolle aanpakken
 • Kennisdeling & verbinding met andere leerzame initiatieven van collega’s

De extra kosten zitten vooral in de voorbereiding om tot een start van de vraagbundeling te komen. Het gezamenlijk inkopen van verduurzaming is een nieuw fenomeen en dat kost tijd om op te zetten en voor te bereiden.

Alle geïnteresseerde corporaties en aanbieders kunnen aan de Renovatieversneller deelnemen mits zij bereid zijn zich te committeren aan de uitgangspunten zoals beschreven in Vraag 2.

 • Woonlastenneutraliteit: niet meer betalen dan nu. De huur en energielasten gaan gezamenlijk niet omhoog.
 • Maximale ontzorging voor huurders; er is vooraf duidelijkheid over hoe ingrepen betaal worden, wanneer de ingreep plaats vindt, hoe dat wordt georganiseerd.
 • Waar mogelijk ook verbetering van comfort en woongenot.

Voor de subsidieregeling is € 100 miljoen beschikbaar. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor begeleiding en kennis.
Ook kunnen verschillende subsidieregelingen kunnen aanvullend worden benut. Denk hierbij aan DEI+ en/of MOOI regeling. Voor marktintroductie zijn de regelingen ISDE en MIA 2020 relevant.

Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland AEDES, Techniek Nederland en Bouwend Nederland, en BZK. Daarnaast wordt samengewerkt met de andere initiatiefnemers vanuit het Klimaatakkoord zoals OnderhoudNL en de Woonbond evenals verschillende kennis- en netwerkpartners.

De Subsidieregeling heeft een looptijd van 4 jaar. Het landelijk ondersteuningsprogramma heeft een looptijd van zes jaar tot 2026.

Voor het programma Renovatieversneller is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten op 30 januari 2020 tussen ministerie van BZK, RVO, Aedes, Bouwend Nederland en TechniekNL. Daarnaast wordt samengewerkt met de andere initiatiefnemers vanuit het Klimaatakkoord zoals OnderhoudNL en de Woonbond evenals verschillende kennis- en netwerkpartners.

Het programma De Renovatieversneller bevat een kennis- en leerprogramma (in ontwikkeling). Vanuit daar willen we samenwerken met, en kennisdeling aanbieden aan, geïnteresseerde partijen (zowel vraag- als aanbodzijde bij renovaties). Wij denken ook actief na over een goede functie om vernieuwende renovatie-aanpakken te etaleren. We adviseren je voor nu om de website van De Renovatieversneller hierover goed in de gaten te houden en je in te schrijven voor de nieuwsbrief zodat wij je actief kunnen blijven informeren over ontwikkelingen op dit vlak.

Partijen kunnen elkaar op diverse manieren vinden. Via het eigen netwerk, tijdens (toekomstige) bijeenkomsten georganiseerd vanuit De Renovatieversneller (o.a. Regioronde-bijeenkomsten) en bij het team van De Renovatieversneller komen soms separate partijen met interesse, die aan elkaar kunnen worden geïntroduceerd. Ook werkt het programma aan andere instrumenten om partijen actief met elkaar in verbinding te stellen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van online tooling t.b.v. matchmaking.

De stikstof wet- en regelgeving zal worden meegenomen in het kennis- en leerprogramma (ervaringen en kennis hiermee op doen/kennis ontwikkelen/ter beschikking stellen).

Als onderdeel van het kennis- en leerprogramma wordt  geïnventariseerd met welke wettelijke aspecten men te maken krijgt die mogelijkheden of beperkingen opleveren. Onderdeel daarvan is ook de relatie met bijvoorbeeld de flora en faunawetgeving.

Specifieke ondersteuning, ook bij bijvoorbeeld gesprekken met bovenstaande partijen, kunnen onderdeel uitmaken van een ondersteuningsaanbod vanuit het Ondersteuningsteam Renovatieversneller. Het hangt daarbij wel af van het type vraag/gespreksonderwerp en of onze experts daar een rol in kunnen spelen of niet. Dit moet per situatie worden bekeken.

De Renovatieversneller is een van de afspraken binnen de Startmotor. De Startmotor is een onderdeel van het Klimaatakkoord en heeft als doel om tot en met 2022 minimaal 100.000 huurwoningen versneld van het aardgas af moeten en worden aangesloten op warmtenetten. Binnen de Startmotor valt ook de subsidie Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). De SAH stimuleert verhuurders hun woningen te verduurzamen door ze aan te sluiten op een warmtenet. Aanvragen voor de SAH kan vanaf 1 mei 2020 op de website van RVO.